Försäkring mot fortkörningsböter, slippa böter vid fortkörning | Don't Worry Sweden AB    

Safespeed useragreement

 

Användaravtal för tjänsten SafeSpeed

Allmänna bestämmelser

1) Vem tjänsten gäller för

Abonnemanget kan tecknas av företag och privatpersoner. Abonnemanget gäller fysisk person och knyts till personnummer. Den person abonnemanget gäller måste ha ett giltigt körkort som innehåller en eller flera av beteckningarna A, B, BE, C, CE, D eller DE som berättigar denne att framföra fordon i Sverige. Abonnemanget gäller endast den person som det är tecknad för. Det är personligt och kan ej säljas vidare eller överlåtas.

2) Abonnemnagstid

Abonnemanget tecknas på ett år med möjlighet till förlängning. Tjänsten börjar gälla när inbetalning registrerats av Don't Worry Sweden AB och verifierats till kunden.

3) Vilka böter abonnemanget täcker

Abonnemanget täcker böter kunden ådrar sig via stationär fartkamera, civilpolis, mobil poliskontroll eller polispatrull under avtalstiden. Böter som kunden ådragit sig före eller efter avtalstiden, tar Don't Worry Sweden AB inget ansvar för. Max tre böter per person och abonnemang. Uppnår kunden tre böter så avregistreras denne från tjänsten.

4) Var abonnemanget gäller

Abonnemanget gäller på svenska vägar med en hastighetsbegränsning på mellan 70 - 120 km/h. Det gäller då kunden överträtt tillåten hastighet med som mest 30 km/h över tillåten hastighet.

5) Undantag från abonnemanget

Inget ansvar tas i följande fall:

  • Då kunden ådragit sig någon form av dagsböter
  • Då kunden ådrar sig påminnelseavgifter som följd av sent inskickande av boten.
  • Då kunden begått någon form av annat brott i samband med fortkörningen, som enligt svensk lag är bötesbelagd eller på annat sätt straffbar. Exempel på dessa brott kan vara rattonykterhet eller då kunden inte använder bilbälte.
  • För förseelse som inträffade innan abonnemanget trädde i kraft.
  • Om felaktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund för abonnemangets tecknande.
6) Indragning av körkort under abonnemangsperioden

Skulle kunden av någon anledning få sitt körkort indraget under abonnemangsperioden så avregistreras denne från tjänsten.

7) Betalningsregler

Abonnemanget skall betalas i förskott. Tjänsten börja gälla när inbetalning registrerats av Don't Worry Sweden AB och verifierats till kunden.

8) Förnyelse av abonnemanget

Då abonnemangstiden gått ut kan kunden förlänga sitt abonnemang på tjänsten, om kunden uppfyller de allmänna kraven. Om kunden förlorat sitt körkort under abonnemangsperioden har denne rätt att teckna abonnemanget igen såvida kunden återfått sitt körkort.

9) Ändrade förhållanden under abonnemangsperioden

Don´t Worry Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra i användaravtalet om gällande lagar ändras under pågående abonnemangstid.

10) Don't Worry Sweden AB förbinder sig att betala bot som faller inom ramen för användaravtalet.

11) Regler för inskickande av boten

Bot som faller inom ramen för användaravtalet skickas eller faxas till nedan angiven adress. Se alltid till att behålla orginalet själv, då boten i vissa fall ska insändas till berörd myndighet. Boten skall vara Don't Worry Sweden AB tillhanda senast 14 dagar före angivet förfallodatum. Den kommer då att granskas av Don't Worry Sweden AB och när denna process är klar så meddelas kunden via angivna uppgifter huruvida ersättning utbetalas eller ej.

Don't Worry Sweden AB | BOX 4125 | 390 04 Kalmar | Fax: 0480 - 698 98


Kundnummer:

Lösenord:För att kunna handla på Don´t Worry.se måste du vara registrerad!
Ny kund? Registrera dig här!

Copyright Don´t Worry Sweden AB. All Rights Reserved 
Annonser